Warning: Use of undefined constant ob_gzhandler - assumed 'ob_gzhandler' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /system/ustawienia.inc.php on line 2
STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEJ FUNDACJI NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ - Zachodniopomorska Fundacja Na Rzecz Integracji Środowiskowej

Statut Fundacji

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEJ FUNDACJI NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
1. Fundacja pod nazwą "Zachodniopomorska Fundacja na Rzecz Integracji Środowiskowej", zwana w dalszej części statutu "Fundacją", ustanowiona została w Szczecinie w dniu 10.01.2006 roku na podstawie oświadczenia woli Fundatora Marka Fiuka w formie aktu notarialnego sporządzonego przez Andrzeja Milczanowskiego, notariusza w Szczecinie, Rep. A nr 202/2006.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach, oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną
4. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister, właściwy do spraw pomocy społecznej.
§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Szczecin.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
3. Fundacja może tworzyć oddziały lub inne jednostki organizacyjne.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
§ 3
Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku "Zachodniopomorska Fundacja na Rzecz Integracji Środowiskowej" oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§ 4
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.


II. CELE, BENEFICJENCI, ZASADY I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI


§ 5
Celem Fundacji jest przezwyciężanie barier edukacyjnych, mentalnych i finansowych dla ułatwienia wzajemnego koegzystowania różnych środowisk, a także kształtowanie w społeczeństwie postaw zrozumienia, akceptacji, tolerancji i szacunku dla osób z grup szczególnego ryzyka oraz innych, mających trudności z adaptacją w życiu społecznym i zawodowym.
§ 6
1. Priorytetowymi odbiorcami działań Fundacji są:
1) usamodzielniający się wychowankowie: państwowych i rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic środowiskowych, młodzieżowych placówek resocjalizacyjnych,
2) chorzy oraz niepełnosprawni fizycznie i umysłowo.
2. W miarę posiadania środków finansowych oraz merytorycznie przygotowanej kadry swoje działania Fundacja może kierować do innych grup, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Należą do nich:
1) spauperyzowani (bezdomni, długotrwale bezrobotni)
2) osoby starsze i samotne;
3) mieszkańcy terenów wiejskich i byłych PGR-ów;
4) opuszczający zakłady karne;
5) mniejszości etniczne;
6) inni, mający trudności z adaptacją w środowisku.
3. Beneficjentami Fundacji mogą być również środowiska pozarządowe, zawodowe, akademickie, branżowe oraz inne, którym jest bliska idea integracji środowiskowej.
§ 7
1. Fundacja realizuje swoje cele przez Edukację, Integrację, Pomoc, a w szczególności:
1) udzielanie pomocy prawnej, rzeczowej oraz finansowej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz innym, mającym trudności z adaptacją w środowisku,
2) organizowanie warsztatów, kursów i szkoleń, pomagających beneficjentom Fundacji w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie, pobudzających ich do aktywnej postawy na rynku pracy, kształtujących u nich pozytywne myślenie i umiejętność asertywnego komunikowania się z samym sobą i otoczeniem,
3) organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów i konferencji, służących wymianie doświadczeń osób i jednostek, które prowadzą działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechnianie za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i Internetu wiedzy o doświadczeniach integracyjnych w Polsce i na świecie,
4) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celami Fundacji,
5) skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk - w kraju i za granica - zainteresowanych i wspierających jej cele,
6) współpracę z instytucjami publicznymi, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz szeroko rozumianej integracji środowisk.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celami.


III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI


§ 8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,- (słownie: jeden tysiąc) złotych, stanowiący wkład pieniężny Fundatora oraz środki pieniężne i inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
4. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych i fizycznych,
3) zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
4) depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych.
5. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
7. Fundacja sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe.
§ 9
1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz subwencji mogą być użyte na realizacje jakiegokolwiek celu Fundacji chyba, że ofiarodawca oznaczy cel objęty zakresem działania Fundacji.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


IV. DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO FUNDACJI


§ 10
1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a swoje zadania wypełnia odpłatnie lub nieodpłatnie w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Obie te formy działalności Fundacja rachunkowo wyodrębnia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów o rachunkowości.
§ 11
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe."


V. ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI


§ 12
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji – organ nadzorujący,
2) Zarząd Fundacji – organ zarządzający.


VI. RADA FUNDACJI


§ 13
1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym, niezależnym i odrębnym od organu zarządzającego.
2. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji,
2) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu Fundacji,
3) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
§ 14
1. Rada Fundacji składa się z trzech członków.
2. Kadencja Rady Fundacji trwa dziesięć lat.
3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje:
1) Fundator,
2) ustanowiony przez Fundatora pełnomocnik w przypadku braku aktywności Fundatora z powodu ciężkiego stanu zdrowia lub śmierci,
3) Rada Fundacji:
a) za pisemną zgodą Fundatora,
b) gdy Fundator nie powoła pełnomocnika określonego w pkt. 2).
4. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
5. Członek Rady może być powoływany na kolejne kadencje.
6. Osoba, której dotyczy głosowanie, nie może brać w nim udziału.
7. Członka Rady Fundacji przed upływem kadencji może odwołać:
1) Fundator,
2) ustanowiony przez Fundatora pełnomocnik w przypadku braku aktywności Fundatora z powodu ciężkiego stanu zdrowia lub śmierci.
8. Mandat członka w Radzie Fundacji wygasa wskutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji - z dniem złożenia rezygnacji,
2) śmierci,
3) prawomocnego skazującego wyroku sądu karnego,
4) odwołania w przypadkach, określonych w statucie.
9. W przypadku zaistnienia okoliczności, wymienionych w § 14. ust. 8, skład Rady Fundacji uzupełnia:
1) Fundator,
2) ustanowiony przez Fundatora pełnomocnik w przypadku braku aktywności Fundatora z powodu ciężkiego stanu zdrowia lub śmierci,
3) Rada Fundacji:
a) za pisemną zgodą Fundatora,
b) gdy Fundator nie powoła pełnomocnika określonego w pkt. 2).
§ 15
1. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz w roku na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, na wniosek 2/3 członków Rady, na wniosek Zarządu lub z inicjatywy Fundatora.
2. Członkowie Rady Fundacji powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia i jego porządku obrad co najmniej na 5 dni przed jego terminem.
3. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
5. Uchwały Rady Fundacji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków, obecnych na posiedzeniu organu, o ile wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali o posiedzeniu prawidłowo zawiadomieni. W wypadku równej liczby głosów decyduje glos osoby przewodniczącej posiedzeniu Rady Fundacji.
§ 16
1. Do obowiązków Rady Fundacji należy:
1) nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji;
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w przypadkach określonych statutem,
3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
4) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji,
5) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu Fundacji,
6) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji,
7) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
8) zatwierdzanie projektów zmian w Statucie Fundacji,
9) zatwierdzanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
10) nadzór nad prawidłowością wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
11) zatwierdzanie uchwały o likwidacji Fundacji podjętej przez Zarząd Fundacji,
12) zatwierdzanie uchwały w przedmiocie połączenia z inną fundacją podjętej przez Zarząd Fundacji,
13) wybór członków Rady Fundacji na następną kadencję w przypadkach określonych w statucie.
2. Celem wykonania swych funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą działalność Fundacji poprzez:
1) żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich jej dziedzinach,
2) uprawnienia do żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,
3) dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej.


VII. ZARZĄD FUNDACJI


§ 17
Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz kieruje bieżącą działalnością Fundacji.
§ 18
1. Zarząd Fundacji liczy od dwóch do trzech członków.
2. Członków Zarządu Fundacji, ze wskazaniem Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, powołuje i odwołuje:
1) Fundator,
2) ustanowiony przez Fundatora pełnomocnik w przypadku braku aktywności Fundatora z powodu ciężkiego stanu zdrowia lub śmierci,
8
3) Rada Fundacji:
a) za pisemną zgodą Fundatora,
b) gdy Fundator nie powoła pełnomocnika określonego w pkt. 2).
3. Mandat członka Zarządu ustaje z chwilą odwołania w przypadkach określonych w statucie, złożenia pisemnej rezygnacji bądź śmierci członka Zarządu.
4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 19
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
2) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji i przedkładanie ich Radzie Fundacji,
3) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
4) zarządzanie majątkiem Fundacji,
5) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych, a także wykonywanie obowiązków i uprawnień pracodawcy wobec pracowników,
6) powoływanie jednostek terenowych i oddziałów Fundacji,
7) opracowanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
8) podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu działania,
9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,
10) dokonywanie zmian w statucie.
§ 20
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, przy czym dla ważności oświadczeń, składanych bez udziału Prezesa, wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji.
2. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa osobom kierującym oddziałami Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, a także powoływać pełnomocników do prowadzenia spraw określonych pełnomocnictwem i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.
§ 21
1. Prezes Fundacji kieruje pracami Zarządu, a w razie jego nieobecności obowiązki Prezesa Fundacji pełni Wiceprezes Fundacji.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes Zarządu.
4. Członkowie Zarządu powinni być powiadomieni o miejscu, czasie i porządku obrad co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
5. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków, obecnych na posiedzeniu organu, o ile wszyscy zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu. W wypadku równej liczby głosów decyduje glos osoby przewodniczącej posiedzeniu Zarządu Fundacji.
6. Do obowiązków członków Zarządu należy:
1) aktywny udział w pracach Zarządu,
2) uczestniczenie na posiedzeniach Zarządu,
3) dążenie do wypełniania przez Fundację statutowych celów i zadań,
4) przestrzeganie prawa oraz niniejszego statutu.
7. Każdy członek Zarządu uprawniony jest w szczególności do:
1) udziału w posiedzeniach Zarządu,
2) wysuwania propozycji, mających na celu wypełnianie przez Fundację jej statutowych zadań i celów,
3) reprezentowania i prowadzenia spraw Fundacji zgodnie z przepisami niniejszego statutu.
8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
9. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.


VIII. POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ


§ 22
1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwala ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


IX. LIKWIDACJA FUNDACJI


§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych majątku Fundacji oraz w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji, chyba, że Rada Fundacji wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.
4. Majątek pozostały po likwidacji fundacji przekazuje się innym fundacjom o podobnym celu działania.


X. ZMIANA STATUTU FUNDACJI


§ 24
1. Zmiana Statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez Fundację.
2. Zmian w statucie może dokonać:
1) Fundator,
2) ustanowiony przez Fundatora pełnomocnik w przypadku braku aktywności Fundatora z powodu ciężkiego stanu zdrowia lub śmierci,
3) Zarząd Fundacji:
a) za pisemną zgodą Fundatora lub pełnomocnika określonego w pkt. 2),
b) gdy Fundator nie powoła pełnomocnika określonego w pkt. 2), po zatwierdzeniu projektu zmian przez Radę Fundacji.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 25
1. Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator.
2. Pierwszy Zarząd Fundacji, ze wskazaniem Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, powołuje Fundator.

Pobierz plik statutu